Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 15 januari 2017.
Laatste aanpassing op 15 januari 2017.

1 Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen PELICAN SCHOOL, Vereniging Zonder Winstoogmerk, met zetel te 2811 Mechelen-Leest, Kapellebaan 42, Ondernemingsnummer 0478.525.447 en de KLANT. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen PELICAN SCHOOL en de KLANT, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd.

2 Inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend via het online inschrijvingsformulier op de website of via een mail gericht aan PELICAN SCHOOL.

Nadat de KLANT het online inschrijvingsformulier heeft ingevuld of de mail heeft verzonden, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop PELICAN SCHOOL de schriftelijke bevestiging aan de KLANT verzendt. Door in te schrijven voor één van onze activiteiten gaat de KLANT akkoord met de algemene voorwaarden. Voor aanvang van de activiteit ontvangt de KLANT een mail met alle praktische informatie.

3 Handelingsbekwaamheid en status

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de KLANT dat hij/zij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst aan te gaan. Voor de inschrijving van een minderjarige zoon of dochter is de ouder of voogd verantwoordelijk. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart men in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemer(s) in te schrijven.

4 Prijzen en tarieven

De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht en/of de inschrijving wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van de inschrijving te allen tijde worden gewijzigd door PELICAN SCHOOL.

5 Betaling

5.1 Kamp

De betaling van een kamp gebeurt via een overschrijving (met vermelding van naam cursist + soort kamp + datum kamp) uiterlijk 1 week na de inschrijving op rekeningnummer BE10 7310 3646 5204. Indien de inschrijving binnen de week voor aanvang van het kamp gebeurt, dient de KLANT een betalingsbewijs af te geven of contant te betalen voor aanvang van het kamp. Indien de betaling niet in orde is voor aanvang van het kamp kan PELICAN SCHOOL de overeenkomst verbreken.

5.2 Lessen en verhuur

De betaling van lessen en verhuur gebeurt bij voorkeur contant of via een overschrijving (met vermelding van naam cursist + soort activiteit + datum activiteit) voor aanvang van de activiteit op rekeningnummer BE10 7310 3646 5204. Indien de klant verkiest om via een overschrijving te betalen, dient deze een betalingsbewijs af te geven voor aanvang van de activiteit. Indien de betaling niet in orde is voor aanvang van de activiteit kan PELICAN SCHOOL de overeenkomst verbreken.

6 Annulatie

6.1 Door KLANT

6.1.1 Kampen

Indien de KLANT niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

Indien de KLANT minstens 1 maand op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van 20 euro administratieve kosten.

Indien de KLANT binnen de maand voorafgaand aan het kamp annuleert, is een gewettigd attest (vb. medisch attest) vereist. Enkel als de KLANT dit kan voorleggen, wordt alles terugbetaald, na aftrek van 20 euro administratieve kosten.

6.1.2 Lessen en verhuur

Indien de KLANT niet opdaagt zonder voorafgaande verwittiging, wordt het totale inschrijvingsgeld ingehouden.

Indien de KLANT minstens 24u op voorhand annuleert, wordt alles terugbetaald, na aftrek van 20 euro administratieve kosten.

Indien de KLANT binnen de 24u voorafgaand aan de activiteit annuleert, is een gewettigd attest (vb. medisch attest) vereist. Enkel als de KLANT dit kan voorleggen, wordt alles terugbetaald, na aftrek van 20 euro administratieve kosten.

6.2 Door PELICAN SCHOOL

6.2.1 Kampen

Annulatie van een kamp door PELICAN SCHOOL is enkel mogelijk indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Er moeten minstens 6 deelnemers zijn om een kamp te kunnen laten doorgaan. Ingeval van annulatie kan de KLANT ervoor kiezen om overgeplaatst te worden naar een ander kamp in hetzelfde jaar of om het volledige inschrijvingsgeld te laten terugstorten.

6.2.2 Lessen en verhuur

Annulatie van een les of huursessie is mogelijk als gevolg van 2 oorzaken:

Onvoldoende inschrijvingen:
Het kan gebeuren dat PELICAN SCHOOL een introductieles of les met Vivabox-Wonderbox, Groupon of Social Deal moet annuleren wegens onvoldoende inschrijvingen. Het minimum aantal deelnemers voor elk van deze activiteiten staat vermeld op onze website bij de desbetreffende activiteit. Bij annulatie brengt PELICAN SCHOOL de KLANT hiervan minstens 3u voor aanvang van de activiteit op de hoogte. De KLANT wordt automatisch op de hoogte gehouden van de vervangles.

Ongeschikte weersomstandigheden:
PELICAN SCHOOL kan te allen tijde de activiteit annuleren wanneer de weersomstandigheden ongeschikt zijn.

Indien er tijdens de activiteit plots weersomstandigheden voorkomen, waardoor het verdere verloop van de les onmogelijk of onveilig wordt, kan de monitor beslissen om de activiteit te annuleren. De KLANT betaalt dan een vaste kost van 20 euro + een herberekende prijs die in verhouding staat tot de effectieve duur van de activiteit.

7 Verplaatsing activiteit

De KLANT kan tot 1 week voor aanvang de gereserveerde activiteit kosteloos verplaatsen naar een nieuwe datum binnen het kalenderjaar.

8 Verzekering

KLANTEN die een les of een kamp volgen bij PELICAN SCHOOL zijn automatisch verzekerd in lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

KLANTEN die materiaal huren, zijn niet automatisch verzekerd via PELICAN SCHOOL en moeten zelf over een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid beschikken. Indien de KLANT hier niet over beschikt, kan deze via PELICAN SCHOOL een jaarverzekering afsluiten. De KLANT wordt dan lid van de Vlaamse Yachting Federatie.
Meer info over de jaarverzekering:

  • lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid
  • zowel in het binnenland als in het buitenland
  • zowel in clubverband als privé
  • voor de sporttak zeilen

Op vraag van de KLANT kan de volledige polis worden toegezonden.

9 Aansprakelijkheid

PELICAN SCHOOL is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. PELICAN SCHOOL voorziet wel een veilige opslagplaats voor waardevolle voorwerpen.

PELICAN SCHOOL is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

De KLANT is verplicht alle bij de activiteiten geldende veiligheidsvoorschriften (zie bijzondere voorwaarden) strikt na te leven.

De KLANT is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende in conditie is om de desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Nalatigheid aan de zijde van de KLANT aangaande informatie waarvan de KLANT redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij PELICAN SCHOOL daarvan voorafgaande aan de activiteit van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van PELICAN SCHOOL uit.

10 Privacy

Tijdens onze kampen en andere activiteiten worden op regelmatige basis opnames (foto’s, video’s,…) gemaakt van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Deze opnames kunnen o.a. verschijnen op onze facebookpagina, website, flyers en nieuwbrieven. Door in te schrijven voor één van onze activiteiten gaat de KLANT hiermee akkoord. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om schriftelijk bezwaar aan te tekenen voor aanvang van de activiteit indien hij/zij niet akkoord gaat.

Alle persoonlijke gegevens die de bezoeker achterlaat op de website van PELICAN SCHOOL zijn bestemd voor intern gebruik. PELICAN SCHOOL kan persoonlijke gegevens doorgeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de organisatie van de activiteiten.

Dit privacy statement mag enkel met bericht door PELICAN SCHOOL worden gewijzigd.

11 Protest factuur of andere klachten

Klachten of protest aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan PELICAN SCHOOL te worden gemeld.

12 Toepasselijkheid recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. Ingeval van rechtsgang wordt de keuze van de rechtbank bepaald door PELICAN SCHOOL.

13 Bijzondere voorwaarden

13.1 Veiligheidsvoorschriften

Voor deelname aan al onze activiteiten moet men minstens 200 meter kunnen zwemmen.

Door in te schrijven voor één van onze activiteiten geeft de KLANT aan hiervan op de hoogte te zijn en deze vaardigheid te bezitten. Zoniet dient de KLANT voor aanvang van de activiteit hiervan schriftelijk melding te doen.

De KLANT is verplicht steeds een zwemvest of impactvest te dragen.

De KLANT is verplicht om alle medische informatie die belangrijk kan zijn voor de eigen veiligheid schriftelijk mee te delen aan PELICAN SCHOOL.

Voor deelname aan één van onze kampen houdt dit in dat men de medische fiche, die bij de mail met praktische informatie als bijlage worden verzonden, voor aanvang van het kamp aan de monitor bezorgt. Voor alle andere activiteiten volstaat het om voor aanvang van de activiteit PELICAN SCHOOL hiervan per mail op de hoogte te brengen.

Alle KLANTEN die deelnemen aan één van onze activiteiten dienen in goede gezondheid te verkeren.

Om letsels aan de voeten door scherpe voorwerpen in het ondiepe water te vermijden, dient de KLANT zelf waterschoentjes te voorzien voor deelname aan één van onze activiteiten.

Voor onze activiteiten zijn verschillende minimumleeftijden vereist. Deze zijn vermeld op onze website bij de desbetreffende activiteit. Door deelname aan onze activiteiten is de KLANT daarvan op de hoogte. De ouders dienen toestemming te geven dat zoon/dochter mag deelnemen aan de desbetreffende activiteit.

13.2 Verhuur

Bij de verhuur van materiaal is PELICAN SCHOOL niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De KLANT moet zelf beschikken over een verzekering lichamelijke ongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid of een jaarverzekering afsluiten via PELICAN SCHOOL.

De KLANT is verantwoordelijk voor schade aan of verlies van het materiaal. De KLANT betaalt de herstelwerken die nodig zijn bij een schadegeval. De KLANT dient voor aanvang van de activiteit eventuele schade die reeds aanwezig was te melden aan de verantwoordelijke.

PELICAN SCHOOL is enkel verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal indien de verhuurder voor aanvang van de huuractiviteit een forfaitair bedrag van 20 euro betaalt voor eventueel zelf veroorzaakte schade aan het materiaal.

13.3 Kampen

De kampen gaan door van 9.30 u tot 15.30 u.

PELICAN SCHOOL voorziet gratis vooropvang van 9 u tot 9.30 u en naopvang van 15.30 u tot 16 u aan het surfstrand van de Nekker of de Lilse Bergen.

De ouder of voogd kan het kind aan het surfstrand van de Nekker of de Lilse Bergen komen afzetten en ophalen. Door wie en wanneer het kind wordt opgehaald dient op de eerste dag gemeld te worden aan de kampverantwoordelijke.

PELICAN SCHOOL werkt voor de organisatie van verschillende kampen samen met anderen organisaties. Indien de inschrijving via een externe organisatie gebeurt, zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende organisatie van toepassing. Deze kunnen verschillen vertonen met de algemene voorwaarden van PELICAN SCHOOL.

Locaties

De
Nekker

Windsurf-, Zeil- en SUP school

De lilse
bergen

Windsurf- en SUP school

De
Oesterdam

Kitesurf school

Labels

PartnersWWSV